آهنگ زیبای Careless Whisper George Michael

آهنگ زیبای Careless Whisper George Michael

I feel so unsure,احساس دودلی دارمAs I take your hand,درحالیکه دستت را گرفتهAnd lead you to the dance floor,و به سمت سکوی رقص هدایتت می‌کنمAs the music dies,وقتی موسیقی پایان می‌یابدSomething in your eyes,چیزی در چشمانتCalls to mind a silver screen,پرده‌ی سینما را یادآوری می‌کندAnd all it’s sad goodbyes,و آن بدرود‌های غمناک I’m never gonna…