پژمان عباسپور

Whatever that happens and has happened

Whatever that happens and has happened, the only truth that remains of us today is that we can’t go back هر آنچه اتفاق می افتد و اتفاق افتاده ، تنها واقعیتی که امروز از ما باقی می ماند این است که ما نمی توانیم به عقب بازگردیم دل نوشته کوتاهی از پژمان عباسپور مطالب بیشتر