پژمان عباسپور

هرگز به کسی که تنها قصدش خوشحالی توعه آسیب نزن

You just have to find yourself there’s google for other things . تو فقط باید خودتو پیدا کنی واسه بقیه چیزا گوگل هست Every new day is a chance to change your life . هر روز جدید ، فرصتی است برای تغییر دادن زندگیتان People who fight fire with fire usually end up with ashes…

پژمان عباسپور

کلید موفقیت

The goal isn’t to be liked , it’s to be respected! هدف اين نيست كه همه دوستمون داشته باشن ، هدف اينه كه همه بهمون احترام بذارن The person who makes you happiest is also the person who can hurt you the most اون آدمی که میتونه تورو خوشحال ترین آدمِ زمین بکنه ، در…