مولانا

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو – مولانا

گفتی که مستت میکنم پر زانچه هــستت میکنم گـــفتم چـــگونه از کجا؟ گفتی که تا گـفتی خودآ گفتی که درمــانت دهم بر هـــــجر پـایـانت دهم گفتم کجا،کی خواهد این؟ گفتی صـــبوری باید این ای در دل من میل و تمنا همه تووندر سـر من مایه سودا همه توهرچنـــــد به روزگار در می‌نگرمامروز هـمه تویی و…