پژمان عباسپور

همیشه مثبت باش

Only speak what you wish to be brought into existence فقط از چیزایی حرف بزن که آرزو داری وجود داشته باشن Be careful with how much you tolerate. You’re teaching them how to treat you مراقب باش که چقدر مدارا می کنی، تو داری به اونا یاد میدی که چطور باهات رفتار کنن Don’t blame…

زیبا بودن یعنی؛ که خودت باشی

To be beautiful, means; to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You just need to accept yourself زیبا بودن یعنی؛ که خودت باشی. تو نیازی به پذیرفته شدن توسط دیگران نداری تو فقط باید خودتو بپذیری Do the right thing, even when no one is looking کار درستو انجام بده،حتی اگه…

پژمان عباسپور

‎هر روز ممکنه خوب نباشه ولی خوبی در هر روز هست

‎هر روز ممکنه خوب نباشه ولی خوبی در هر روز هست. If you don’t build your dream, someone else will hire you to help them build theirs اگه رویای خودتو نسازی، یکی دیگه ازت استفاده میکنه تا کمک کنی رویاشو بسازه Don’t limit your challenges. Challenge your limits چالشاتو محدود نکن. محدودیت هاتو به چالش…